ANVÄNDARAVTAL FOTDOK.SE 2012-08-27

I avtalstexten nedan kallas Ditt företag för Användaren och Fotvårdskliniken, FotDOk.se även kallad ”appen”, Karin Fransson Hökvägen 11 352 42 Växjö Orgnr. 19600608-2967

FotDok.se består av en kundanteckningstjänst som är webbaserad. Den heter FotDok.se och kallas nedan i texten även för ”appen”. FotDok.se, är den nya kundanteckningstjänsten för fotterapeuter och den är lagrad i servrar.

Du som Användaren kan köra FotDok.se över Internet. De webbplatser som FotDok.se fungerar i är Google Chrome 15+, Safari 5+, Firefox 9+, Internet Explorer 8 samt Internet Explorer 9. Renderingsskillnader mellan webbläsare kan dock göra att sidan skiljer sig något i utseende beroende på plattform, webbläsare och personliga inställningar.

1. TJÄNST

De tjänster som Du betalar för kallas nedan ”appen”.

2. AVTALSTID

Så snart Användaren har beställt Tjänsten börjar Avtalet att löpa. Avtalstiden är samma period som betalningsperioden. Avtalet förlängs automatiskt med samma period om Tjänsten inte skriftligen har sagts upp senast tre månader före avtalstidens utgång. Avtalsperioden står på fakturan.

3. ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN MM

3.1 Tjänstens fasta avgifter faktureras i förskott årsvis. Betalningsvillkor är 10 dagar netto. Vid uppsägning sker ingen återbetalning av redan inbetald avgift.

3.2 Avtalet medför inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till Tjänsten överlåts till
Användaren. Användaren får inte kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till Tjänsten, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan, om det inte skriftligen har avtalats med FotDok.se.

3.3 Användaren är skyldig att ange korrekt information om sitt företag och dess organisationsnummer när registrering som Användare sker hos FotDok.se.Användaren ansvarar själv för eventuellt obehörigt utnyttjande av tjänsten.

3.4 Användaren är ansvarig för att upphovsrätten, personuppgiftslagen och andra svenska lagar ochförordningar följs.

3.5 För användare av FotDok.se gäller att Användaren ansvarar för att etiska normer efterföljs. FotDok.se har rätt att säga upp avtalet under avtalstiden med omgående verkan om Användaren bryter mot någon del av avtalet eller FotDok.se anser att kunden är stötande eller strider mot accepterade normer. Erlagd ersättning återbetalas ej.

3.6 FotDok.se accepterar att högst 100 filer kan laddas ner och sparas i fullversionen av ”appen” Behövs större kapacitet kan Användaren avtala med FotDok.se att mot ersättning få större överföringskapacitet.

3.7 Användaren ansvarar för att behålla leverantörsfaktura i mottaget format i enlighet med bokföringslagen. Filer och dokument som lagras hos FotDok.se ska inte ses som elektronisk lagring av verifikat.

4 ÅTAGANDEN för FotDok.se

FotDok.se åtar sig att tillhandahålla Tjänsten till Användaren 24 timmar per dygn, med undantag för planerade driftstopp.

4.1 Support tillhandahålls på support@fotdok.se Helgfri mån-fre kl: 08.00 – 17.00.

4.2 Felanmälan kan ske dygnet runt, årets alla dagar, via e-post, support@fotdok.se

4.3 Tillgänglighet är utgående anslutning (router) till WAN på den plats där FotDok.se server finns. Då tjänsten är avhängig att Internet fungerar normalt är Användaren införstådd med att avbrott, fördröjningar, buggar och liknande hinder på Internet inte utgör fel i tjänsten.

5 ANSVARSFRIHET FÖR FotDok.se

FotDok.se ansvarar inte för bristande uppfyllelse av avtal, om FotDok.se kan visa att detta har
orsakats av någon av nedanstående omständigheter och under förutsättning att sådan omständighet inte är direkt hänförlig till FotDok.se:

  • fel i Användarens utrustning eller programvara

  • virus eller annat angrepp på säkerheten hos Användaren

  • omständighet utanför FotDok.se ansvarsområde för Tjänsten som t.ex. brist i kommunikation eller andra produkter eller tjänster från tredje man som FotDok.se inte uttryckligen tagit ansvar för

  • DoS-attacker force majeure som betyder att FotDok.se inte är skyldigt att utge ersättning för förlust eller skada som Användaren kan komma att lida till följd av att fullgörandet av FotDok.se åtaganden förhindrats eller väsentligen försvårats av omständigheter som FotDok.se inte rimligen kunnat råda över eller förutse, inklusive men inte begränsade till arbetskonflikt, krig, uppror eller upplopp, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, export- eller importrestriktioner, jordbävning, blixtnedslag, eldsvåda, översvämning eller vattenskada, allmän varuknapphet eller knapphet i fråga om transportmedel, lagstiftning och myndighetsrestriktioner.

6. FEL I TJÄNSTEN

6.1 För den händelse det föreligger ett fel i Tjänsten så att bearbetningen av Användarens Data föranleder ett felaktigt resultat, åtar sig FotDok.se, att så snart omständigheterna kräver med hänsyn till felets art samt omständigheterna i övrigt, att så snart som möjligt försöka att åtgärda fel så att Användarens data åter blir korrekt.

7. ANVÄNDARENS DATA

7.1 Användaren innehar samtliga rättigheter till Användarens Data och FotDok.se erhåller inga rättigheter till Användarens Data, eller del därav, under Avtalet.

7.2 Ert exemplar av ”appen” kan endast användas med Er e-post som Ni angivit vid beställningen samt med Ert egna lösenord. Ni är skyldig att så snart det är möjligt meddela FotDok.se alla förändringar av registrerade uppgifter, inklusive ändrad e-postadress detta gör ni via support@fotdok.se

7.3 Användaren ansvarar för att Användaren i samband med uppsägning inser att Användarens data finns kvar men ej längre kan bearbetas eller ändras. ( Funktionen av ”appen” läggs vilande).

7.4 Har avtalet upphört på grund av utebliven betalning; blir funktionen av ”appen” vilande. Användarens data finns kvar men kan ej längre bearbetas eller ändras.

8. DATASÄKERHET

8.1 Databassäkerhet och backuper: FotDok.se har fullgoda backuprutiner som säkerställer driftkontinuitet.

8.2 Säkerhetskopiering sköts automatiskt en gång per dygn och Användaren behöver ej lägga större vikt vid detta.

9. PERSONUPPGIFTER

9.1 FotDok.se registrerar personuppgifter och annan information om Användaren i den utsträckning det behövs för att FotDok.se skall kunna tillhandahålla Tjänsten och kunna skicka marknadsföringsmaterial med mera till Användaren.

9.2 FotDok.se ska upprätta och bibehålla de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna och ska behandla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen

10. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

10.1 Parternas rättigheter och skyldigheter vid tolkning och tillämpning av Avtalet skall bestämmas i enlighet med svensk lag.

11. PRISER

Priserna i denna prislista gäller från och med 2012-08-27
Priserna är 129:-/månad . Priserna är uträknade per månad för att Användaren på ett lätt sätt ska kunna se hur det blir i relation till pris för timtaxan i sin verksamhet. Fakuraperioden är årsvis, även detta innebär en tidsbesparing för Användaren.

Grundversionen innehåller:

  • Kunder
  • Fotstatus
  • Daganteckningar
  • Bilder
  • Filer

Helårskostnaden för ”appen” i grundversion är 1548:- exklusive moms.

Priserna på våra varor anges i svenska kronor och momsen är 25%. Avtalsperioden förlängs automatiskt och perioden räknas årsvis. Kunden erhåller möjlighet att säga upp Avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid.

NÖJD-KUND-GARANTI

För oss på FotDok.se är det viktigt att du som kund är nöjd med den produkt du abonnerar på. Därför ger vi dig Nöjd-Kund-Garanti om du mot förmodan inte är nöjd med din nya ”app” 14 dagar efter inköpet (enligt period på den första fakturan) får du helt enkelt pengarna tillbaka, det kostar dej dock 200:- i admin.kostnad. ”Appen” läggs i vilande läge och du kan endast se det du lagt in. Det du behöver göra för att utnyttja garantin är att ringa mobil: 070-35 34 199 där vi är tacksamma om du vill berätta varför du vill utnyttja garantin så att vi kan lära för framtiden. Vi ber även att få en skriftlig uppsägning per e-post sänd till support@fotdok.se

Avgiftsändringar som beror på externa faktorer kommer att aviseras på hemsidan. Genomförande av eventuella avgiftsförändringarna görs ej förrän vid nästa abonnemangsperiod. Överlåtelse, Avtalet får ej överlåtas utan skriftligt medgivande från FotDok.se. Cookies, enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft 20030725, ska alla som besöker webbplats med cookies få information om det, företaget använder cookies.